nieuws 2016

Bûtendoar.........is it gers altiid griener
Snein 11 septimber 2016 de "Freonenpartij" 
as ôfsluting yn Jutryp-Hommerts
 
                             Klik hier: https://myalbum.com/album/LSs2j4SsFVOu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto's ouder kind partij


                      Puberpartij De Boppeslach

                         19 augustus  2016

19.00 uur  De Hege Fjouwere

Kaatswedstrijd voor jullie als jeugdleden van de Boppeslach en jullie vrienden/vriendinnen. Iedereen  die de basisschool heeft verlaten t/m 17 jaar mag meedoen.

Opgave kan individueel, maar ook als partuur (2 personen).

Via email:  kfdeboppeslach@gmail.com  of via de facebooksite van De Boppeslach, uiterlijk op 17 augustus.

Inleg voor jeugdleden is gratis,   vrienden/vriendinnen betalen €3,-

Geef je op, dan maken we er een gezellige avond van met kaatsen, kampvuur, muziek en heel veel plezier

===================================================================

Kom op sneon 20 augustus nei it haadklasse- en federaasjekeatsen yn Skearnegoutum!

Bring de keatsers bij it Keatsen

De kommisje 'Bring de Keatsers by 't Keatsen' organisearret sneon 20 augustus foar de sechde kear syn grutte haadklasse- en federaasjepartij yn de Federaasje Snits en omkriten. De keatspartij wurdt hâlden op sportpark De Kromme Tille yn Skearnegoutum en is fergees tagonklik foar publyk. Nei ôfrin is der livemuzyk!

De kommisje 'Bring de Keatsers by 't Keatsen' en KV De Lytse Stuit yn Skearnegoutum meitsje harren op foar de grutte keatspartij op 20 augustus. Fanôf moarns 10.00 oere wurdt der op twa fuotbalfjilden fûleindich keatst troch federaasjekeatsers (jeugd en senioaren) út Snits en omkriten. Middeis fanôf 14.00 oere komme de haadklassekeatsers (manlju en froulju) yn aksje. Lykas de federaasjekeatsers (senioaren) keatse hja in frije formaasjepartij. Wês derby! It is ien fan de lêste kearen dat toppers as Daniël Iseger, Cornelis Terpstra, Jan Dirk de Groot en Sjoukje Visser op 'e fjilden te bewûnderjen binne! Nei dit keatsjier swaaie hja ôf as haadklassekeatsers.
Ek foar talleaze keatsende bern út federaasje Snits en omkriten sil it ien fan de lêste kearen wêze dat sy dizze keatshelden yn aksje sjen kinne. De kommisje 'Bring de Keatsers by 't Keatsen'  fynt it tige wichtich dat de keatsbern yn 'e kunde komme mei de toppers fan no. Oan dizze keatshelden kinne sy harren fergaapje én oplûke. De keatshelden fan no ha in foarbyldfunksje foar de toppers fan de takomst! Krekt om dy reden sil Hans Wassenaar, de nije kening fan de PC, frege wurde de prizen fan de federaasjepartij fan de jeugd út te rikken. Foar de jeugdkeatsers in ekstra moaie stimulâns om harren yn 'e prizen te keatsen!
Foar de froulju is dizze partij de foarlêste wedstryd yn oanrin nei harren Frouljus PC yn Weidum. Ek benyd hoe't de ferhâldings lizze en hokker partoeren yn Weidum stride sille om de heechste eare en gloarje? Kom op 20 augustus nei Skearnegoutum!  De tagong is fergees en nei ôfrin is der livemuzyk fan coverband De 4 B's. Der wurdt ek in grutte ferlotting organisearre. Doch mei en meitsje kâns op it winnen fan in fyts, ballonflucht, of i-Pad. Mei stipe fan alle keatsferienings út Federaasje Snits e.o. meitsje wy der wer in bjusterbaarlike keatsdei fan!

Doch ek mei oan de keatserij of kom de keatsers oanmoedigjen! 

Graach oant sjen op sneon 20 augustus yn Skearnegoutum!

Kommisje 'Bring de Keatsers by 't Keatsen'

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Hommerts "de Boppeslach" docht mei oan de Freule.....

De jongens Jelger de Boer, Lammert Stegenga en Jitze Floris moasten it opnimme tsjin Boalsert.

Klik hier: http://myalbum.com/album/U2fgAEvXhPgC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TER OVERNAME AANGEBODEN:
2 TRAININGSPAKKEN DE BOPPESLACH MATEN 164 en 128 (van Friso en Maryse)
inlichtingen Pieter Jukema 06-45947268

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pupillenfamkes KNKB yn Ysbrechtum (16 juli) :

                      

1e prijs: Partuur 1                                                    2e prijs: Partuur 4    

Janna Posthumus JIRNSUM                                     Jetske de Boer HOMMERTS
Frieda Hofman HOMMERTS                                      Liese Anke Dijkstra ANJUM

Welpenjonges KNKB yn Jellum-Beers: Siebolt Hofman en Lieuwe van der Kamp (Nijland) 1e priis ferliesersrûnde.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Midsimmerkeatsen wer tige slagge....                                  

Foto's (Gonny) Klik hier: http://myalbum.com/album/jMYVGnAuyumi

----------------------------------------------------------------------------------------------

Federaasjepartij 8 juli De Boppeslach Jutryp-Hommerts


Foto's (Marjan) Klik hier: http://www.myalbum.com/album/XUQDgchHekcs
Utslach:
Welpen:                                                                                                                                                     1.Sander Zijlstra/Berber vd Goot    2. Jelmer de Boer/Monique Postma    3. Jesper Paauw/Elbrich Kooistra         Herkansing: 1. Johannes de Boer/Mikkel Gulje    2. Lourens Reiker/Rigt vd Velde

Pupillenjongens:                                                                                                                                    1.Ramon Raap/Rutger Veenstra    2. Rutger Sybersma/Folkert Wesselius

              

Pupillen meisjes:                                                                                                                                     1. Frieda Hofman/Sacha van Vugt    2.Jetske de Boer/Sjoukje Gerbrandy   3.Emma Jeeninga/Anneke Zeinstra

Schoolmeisjes:                                                                                                                                         1. Jildou Ekema/Anna Baukje Zijlstra   2. Annemare Wempe/Silke Stilma   3.Iris Oosterbaan/Nynke Groenveld        4. Laura Dozeman/Hannah de Jager

Schooljongens:                                                                                                                                        1. Hessel Postma/Henk Hoekstra   2. Bert Veltman/Jelmer Foppe Drijfhout   3. Kjell Dijkstra/Redmer van Netten    4.Tjipke van Gosliga/Dennis Damstra

                     

Jongens:                                                                                                                                                   1. Werner Veenstra/Jelger de Boer/ Lammert Wiersma   2. KlaasJan Oosterbaan/Jacob Visser/Matthys Beuckens  3. Ignas Dijkstra/Solomon de Hoop/Gerben Wierda    4. Kees vd Horst/Egbert Bethlehem

Junioren:                                                                                                                                                   1. Julian Faber/Marco Lobregt    2. Remon Tie Bouma/Janieke Dijkstra      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dronryp wint NK pupillen jongens

Gepubliceerd op 25 juni 2016

Dronryp, Bjorn Idsardi, Jorrit Nanninga en Rutger Kumbangsila zijn winnaar geworden van het NK jongens pupillen. In de finale werd Easterein, Rutger Sijbesma, Jelmer Brouwer en Redmer Wiersma verslagen met 5 -2 en 6-4.

De derde prijs in Wommels was voor Hommerts Jutryp, Matthys Renema, Folkert Wesselius, Ramon Raap. In de halve finale verloor dit partuur van Dronrijp.

ClzXEJPWAAAZkbB

1e omloop: 7. Bitgum  8.  Hommerts-Jutrijp 4-5 6-4    2e omloop: Hommerts Jutrijp - Folsgare 5-2 6-4

3e omloop: Hommert Jutryp - Spannum 5-5 6-6   Halve finale Dronryp - Hommerts Jutryp 5-0 6-0

------------------------------------------------------------------------------------------

Priiswinners Federatie jeugdpartij in GOEÍÏNGEA

 De 1e Krans foar Johannes de Boer (links)

  • Mar leafst 102 jeugdige keatserse en keatsters wienen freed 17 juny te gast yn Goaiïngea op de Repko Sportprijzenpartij. Fansels die it ús niget dat ek eigen leden yn 'e prizen foelen.  Nei in prachtige en sportive keatserij wienen dit de priiswinners.
Welpenjonges en -famkes (13 partoeren):                                                                                                                     1. Jesper Paauw - Easterein en Johannes de Boer - De Hommerts en Jildou de Graaf - Skearnegoutum                   2. Siebolt Hofman - De Hommerts en Bjerno Veenbrink - De Hommerts
Skoaljonges (7 partoeren):
  2. Aizo Veltman - De Hommerts en Gerben Gerbrandy - Reahûs  
Ferliezersrûnte: 
  1. Erik Wijnja - Drylts en Durk Bootsma - Heech 
  2. Bert Veltman - De Hommerts en Sjors Boschma – Rien
Jonges en famkes (8 partoeren):
  2. Jelger de Boer - De Hommerts, Klaas Jan Oosterbaan - Skearnegoutum en Gerben Wierda (Goeiïngea) 
Ferliezersrûnte:
  2. Redmer Huitema - JutrypFranke Veenstra - Itens en Marije Wiersma – Itens         
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wat is der alwer in soad bart de leste tiid op en om it keatsfjild. Hjirunder nog in oantal foto's van us  Boppeslachleden.

Sneon 18 juni hiene we wer in moaie keatspartij op de Hege Fjouwere, Ofdieling Pupillen Famkes. Frieda , Sacha en Jetske ha in prachrige tredde priis helle,Goed dien froulju!

Der is dizze dei nog in jas hingjen bleaun yn de keatstinte. G-Star maat S. Wa wit fan wa as dizze jas is? Belje mei Marjan Jaarsma  0515-442982 / 06-49969658

 

afd.pup.famkes 18062016

 

Ramon, Mark en Folkert, En Laura, Jetske en Frieda mochten keatse op it hillige gers fan It Sjukelan, foar de kening en de keninginne, in Boppeslach. De jonges keatsten best, mar hiene in drege partij. Nei de earstes omloop wiene se klear. De famkes ha in tredde priis behelle, in prachtige prestaasje !

skoallekeatsen frentsjer

 

Yn Wolsum wie it goed keatsen foar Aizo en foar Matthijs

 
 
De bern ha wer in prachtige clinic han yn Drylst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Laura, Frieda en Jetske binne moandei 13 juny knap tredde wurden bij 

it lytse PC Skoallekeatsen in Frentsjer (it sjûkelân). Goed dien!!  

   

**********************************************************************************

Vandaag 14/06 geen kaatstraining voor de jongste groep i.v.m. voorspelling slechte weer en late terugkomst van het schoolreisje.

m.vr.gr. Pieter Jukema 

***********************************************************************************

Ús famkes en ús jonges meie keatse op It Sjukelan !!!

De voorrondes van het schoolkaatsen zijn goed verlopen, op een zonovergoten kaatsveld in Goenga met hier en daar een drup hebben Laura, Jetske en Frieda, en Mark, Ramon en Folkert gestreden om straks op 13 juni het heilige gras van It Sjukelan te mogen betreden. En daar dan ook nog onder het toeziend oog van onze koning en koningin, Willem Alexander en Maxima!

De meiden gingen vliegend door de partijen heen, 3 maal winst, dus de krans! De jongens hebben uiteindelijk op eersten de 2e plek weten te bemachtigen. !

13 juni gaan we op naar It Sjukelan in Franeker....wat zullen WillemAlexander en Maxima trots zijn dat zij erbij mogen zijn als onze meiden en jongens daar hun partijen kaatsen !!

Hieronder de foto's van de voorronde op 1 juni. 

skoallekeatsen

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siebolt Hofman tweede na spannende finale in Deinum...

                   

In Deinum werd zondag 29 mei Knkb gekaatst door de Welpen jongens. Siebolt werd tweede met zijn maat Clive van der Weerdt uit Makkum. Het was een zeer spannende finale met alles aan de hang.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knkb krâns foar Jetske de Boer in Goënga...

       
Har earste knkb krâns wûn Jetske hjoed (snein 29 maaie) in Goënga bij de pupillen famkes. Gefeliciteerd!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Federatie jeugdpartij in IJLST met 113 deelnemers

   

Onder prachtige omstandigheden en met 113 deelnemers in 7 categorieën werd de federatie jeugdpartij van Sneek e.o. in IJlst verkaatst op vrijdag 27 mei.

Uitslagen:
Welpen (9 parturen) .
1e Siebolt Hofman (Hommerts) en Berber van der Goot (Goenga)
3e Elbrich Kooistra (Loenga) en Bjerno Veenbrink (Hommerts)
1e verl. Rutger Altenburg (Reahus), Johannes de Boer (Hommerts) en Anna Mutsaers (Goenga)

Pupillen meisjes (9 parturen).
2e Jetske de Boer (Hommerts) en Susan de Vries (Goenga)
1e verl. Frieda Hofman (Hommerts) en Esther Altenburg (Reahus)
Pupillen Jongens (4 parturen).
1e Matthys Renema (Heeg) en Wessel Zijlstra (Nijland)

Schoolmeisjes (7 parturen).
1e Trudie Hoekstra (Reahus) en Myrthe de Boer (Hommerts)
Schooljongens (4 parturen).
1e Aizo Veltman (Hommerts) en Jitze Floris (Joure)
2e Bert Veltman (Hommerts), Dennis Damstra (Oosthem) en Redmer van Netten (Gaastmeer)

Jongens en Meisjes (9 parturen)
2e Jelger de Boer (Hommerts), Corrie Kroondijk (Easterein) en Julia Paauw (Easterein)
1e verl. Jeroen de Boer (Spannum), Lammert Stegenga (Oudega) en Jasper Pranger (Sneek)
2e verl. Klaas Jan Oosterbaan (‘S goutum), Sander Pranger (Sneek) en
Egbert Bethlehem (Hommerts)   

------------------------------------------------------------------------------------

Knkb krâns bij de welpen jongens foar Siebolt Hofman in Mantgum.....

Siebolt is vandaag te KNKB kaatsen (welpen) geweest in Mantgum.

Verleden jaar had hij 1 keer geproefd aan de KNKB en nu zijn tweede wedstrijd wint hij de krans!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bytsje let, mar better let as net.....de foto's fan de jeugdkeatsdei

(en noch in pear fan keningsdei....)

jeugdkaatsdag


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

KNKB 50+ op in prachtige dei op de Hege Fjouwere.

                                      "Grutsk op us Klaes en Lieuwe"
  
   Nei in moaie keatsdei, wer op nei hus.....mei de krans efter op de motor......

50plus

     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op 14 maaie wie der nog in KNKB partij pupillen jongens yn Morra Lioessens. 

De 2e priis yn de A klasse wie foar Matthijs Renema!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Krânsen foar Aizo Veltman, Jetske de Boer en Sacha van Vught !!

                  

Jetske, Sacha en Aizo hawwe freed 20 maaie tiidens it federaasjekeatsen de krans wûn bij de pupillen famkes en de skoaljongens yn Boazum. It wie in prachtige keatsmiddei foar de jeugd mei in soad keatsers.                       Ek fan ús feriening wiene der wer in oantal keatsers (10) in aksje.                                                     Bij de pupillen famkes hie Frieda Hofman noch in keurige 3e priis. Jelger de Boer pakte de 1e priis in de verliezersronde bij de categorie jongens.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Federaasjeprizen foar Jetske, Frida en Jelger in Irnsum (Mid Fryslân)

                                   
Met ruim 90 kaatsers op de lijsten tijdens de jaarlijkse federatiepartij in Irnsum 
werd er Zaterdag 16 mei vanaf 13.00 uur in acht klassen in een poule gekaatst. Bij de 
pupillen meisjes had Jetske de Boer de 3e prijs en Frida Hofman de 2e prijs. Bij de Jongens 
nam Jelger de Boer de 2e prijs op de fiets mee naar huis. Lokwinske mei jimme priis!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In goed begjin is it heale wurk.....
De jeugd fan De Boppeslach docht it goed yn Itens!
 
     
Brecht en Siebolt hebben de krans bij de welpen gewonnen.
Matthijs de 1e prijs in de verliezersronde pupillen en Frieda de 2e prijs in de verliezersronde pupillen.
Bert en Redmer H. vielen hebben ook een prijs in de wacht weten te slepen.

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We binne wer los !
                27 april Keningskeatsen op de Hege Fjouwere...
 
                                                         de tinte stiet wer, de keatsers binne der....
    

koningsdag boppeslach

 
   

even alvast om in jullie agenda te zetten:
 
Dinsdagavond               19 april 2016                   19.30 uur: 
 
Jaarvergadering van de Boppeslach,
in onze tent “De Keatsfreon” op de Hege Fjouwere.
 
mogen we eindelijk weer een voet op het kaatsveld zetten.....
 
de officiële uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk!
De Kaatsagenda op "de Hege Fjouwere" 2016