nieuws 2018

           De banketstaven actie heeft het mooie bedrag van 
E 428,04 
opgeleverd. Dank voor de inzet van alle vrijwilligers ! 
Volgend jaar maar weer.
Snein 9 septimber 2018 de "Freonenpartij" 
                            as ôfsluting yn Jutryp-Hommerts

 -----------------------------------------------------------------


08/08 nieuwe tussenstand competitiekaatsen 2018

*****************************************************

07/07 op de site geplaatst: tussenstand competitiekaatsen

*****************************************************

Interland

* Balk * Jutryp * Hommerts *

Vrijdag 6 juli 2018

19.00 uur

De Hege Fjouwere

Opgave via email:  kfdeboppeslach@gmail.com of op de lijst bij de container.

Opgeven

uiterlijk dinsdag 3 juli 2018

 -----------------------------------------------------------------
Sneon 16 juni NK Jongens Berltsum: Hommerts- Jutrijp wint.......
Ferslach fan in "Boppeslach" dei:

Nederlansk Kampioenskip Jongens ôfdielingen KNKB en Alder-Bernpartij op de Hege Fjouwere.

De dei begon al betiid doe we op paed giene nei Berltsum om kertier foar njoggenen.

De earste omloop wie tsjin Ljouwert mei Allard Dijkstra as oanjager yn it partoer. Sy makken it ús maklik, joegen in soad cadeau. We wûnen 5-0 en 6-0.  De folgende tsjinstander wie Tsjom; troch op’ e ny  degelijk te keatsen wie dat ek een keurige utslach: 5-2 6-6. De tredde omloop waerd wat spannender, soene we no einliks een kear een priis winne op een ôfdielingswedstryd? Nei 2 omlopen wer't we goed presteerden, begongen we der oan te rûken. Allinnich dat betearde wol oars. Lollum keatste sûnder fouten en wij wiene it paed bij de opslach efkes kwyt. De ballen moasten einliks efteryn opslein wurde. Jelger naem de foar best opslach oer en fierde die opdracht goed út. It wie een goede tactische set,  it waard tige spannend, mar de partij waerd mei 5-4 6-4 wûn! In ûntlading foar it earst ris in prys op ôfdieling foar Aizo en Jelger!

Coos halde de jonges skerp dat we net mei een lyts priiske tefreden weze moasten, we kaemen foar mear. De fjirde omloop wie wol tsjin ús “angstgegner” Kimswerd. Al 2 kear ferlearen we fan it partoer mei de sterke Karel Monfils yn de gelederen.  De druk lei bij Kimswerd. Troch Karel goed ûnder druk te setten en bij syn opslach gau in keats te meitsjen bliuwden we by yn de party. Karel wist eins net hoe der it ha moast. Jitse joech de ballen moai op de foarynse en de ballen fan Aizo kamen oeral wer Karel se net ferwachte. Dertroch begong er ek fouten te meitsjen en lutsen wij oan it langste ein.( 5-4 6-4) 

Op nei de fiifde omloop tsjin Mantgum, ek in partoer wer we net de beste herinneringen oan hiene. Mar we kinne goed mei de Mantgummers. We komme se yn de federaasje wol tjsin en ek op de trainingen. Al earder ferlearen we in kear op in NK troch hiel goed keatsen fan Gjalt de Groot. No echter bliuwen we skerp, punt foar punt waerd ferkeatst. We starten best, kamen 3-0 foar. Toch kaam Mantgum werom. It waard 5-5, mar wy bliuwden steeds foar stean. De  leste bal hie Gjalt, spitich foar him, oan de bealch yn it tuskenspul en dermei wie de winst op 5-5  6-4 foar de Boppeslach. Prachtich en spannend. It kostte de heit fan Jitse in pear skuonen, sa folle rountsjes rûn hy om it fjild fan de spanning.

Undertusken waerd op de Hege Fjouwere moai keatst bij de Alder-Bern partij. Wonderwel wisten sommigen dat te combinearen mei it folgjen fan de stand yn Berltsum. Foaral Henk Hoekstra ûntgie net folle, ek al stie er yn it fjild. Jildou moast flink oan de bak om de list kloppend te hâlden mar dat slagge.  Der waerden flinke sportieve striiden útfochten tusken bijgelyks de Jaarsma-Pranger’s  en de Wiersma’s. Stikken en kapot wiene sij ek fan dizze partijen.

https://mobile.twitter.com/knkb/status/1008010144121225217/video/1

Op it moment dat de finale begien wie yn Berltsum en sa ek yn Hommerts it Frysk folkslied mei belibben fia de fersterker wie de spanning ek yn Hommerts te fielen. Op it lest mei syn allen om de tillefoans hinne. Marie hie gelokkich een “live-stream”ferbyning mei har broer Bert. Bij de stand fan 5-3  6-0 moasten se wol een skofke wachtsje: Bert is aan het typen.  Doe folge it filmpke fan de leste slach. Hoe gie dan die finale: Arum wie de hiele dei goed op dreef, sloegen foaral yn it perk best fan harren ôf.  Mar Coos hie de mannen op’ e nij op skerp setten, we ha nog niks wûn; we komme hjir foar de krans. Jelger sloeg yn it earste earst drekt een bal boppe. Samar stiene we een spul foar. Dernei hie Aizo efkes een dipke en kaemen we 3-2 achter. Toch koe hij him der goed fan herstelle en rakke Arum goed yn de dip. Se koene it net mear opbringe. Jitze sloech de hiele dei poerbest op oan de foar minst, Aizo hie geregeld oan in lytse keats genoach om de punten te pakken. Yn it leste earst sloeg Jitze earst 2 ballen boppe, de iene nog fjirder as de oare. Dernei 2 keatsen, die we beide pakten, . By de leste bal sette Aizo syn maten beide foar de lytse keats en laitsjend rûn der nei de boppe, hy wist doe al dat it de lêste slag wurde soe en dat wie sa, de leste bal fan Aizo op skjinne 6 siet der geweldig yn. Feest yn de Hommerts!!

En dat wie een prachtig feest! Fansels binne der yn Hommerts-Jutryp gjin tradities fan koetsen en korpsen, mar des te moaier wie dit spontane feest. De reade loper lei út middels lynen mei alle reade blokjes die op it fjild te fynen wiene, de flagjes fan Eddy en Akke út de kast helle. De Renault Espace bleek yn ien kear ek geskikt as koets. Hans mei syn gitaar soarge foar de musyk. De hapkes fan de alder-bernpartij giene der nog goed yn. En as ien grutte familie sieten we letter oan de pizza’s . Stralende Jonges-keatsers en stralende Boppeslach leden.

Wat een moaie dei. Hommerts –Jutryp stiet straks  bijskreaun op it boerd fan de KNKB. De jonges meie mei de PC op de eare tribune. Wij geniete der allegeare fan mei............

VIDEO | Samenvatting NK Jongens

 -----------------------------------------------------------------

Federaasje Ôfdielingspartij 01–06–2018 

 Pupillen Jongens 1e prijs: Siebolt Hofman, Niek de Jager en Johannes de Boer

Freed 1 juny 2018 keatste de jeugd fan ‘e federaasje Snits en omkriten in ôfdielingspartij in Easterein. Der waarden 7 listen ferkeatst troch te keatsen yn ferskillende poules. Lokkich koene al dizze listen hielendal ferkeatst wurde en kamen de foarspellingen fan buienradar net út. We ha op it ein in pear drippen rein hân, mar oer it algemien ha wy it troffen mei it waar. De jeugd wie tidens it keatsen tige entûsjast. In baltsje oer de boppe of in sitbal yn it perk, dat mocht eltsenien wol efkes heare. Yn alle kategoryen wiene de bern tige fanatyk, mar ek posityf en earlik. Ta beslút wiene der fansels ek in oantal priiswinners.

Jongens 1e prijs: Jitze Floris, Bert en Aizo Veltman
-----------------------------------------------------------------
Snein 27 maaie: Krâns foar Aizo yn Reduzum
               Aizo Veltman (Hommerts) kaatste zondag samen met Erik Minne Cats (Menaam) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra) in de A-klasse bij de Jongens (6 part). Zij waren de winnaars van deze wederom warme dag en kregen een prachtige krans om de nek.   
-----------------------------------------------------------------

Afgelopen zaterdag 26 Mei hebben 40 vrijwilligers van de kaatsvereniging "de Boppeslach"
en volleybalvereniging Far Ut uit @JutrijpHommerts geholpen bij de Poiesz Boerenlunch in Baaium.
Met deze actie konden ze de clubkas spekken. Het was een enorme klus op een hele warme dag, maar het is gelukt!!!
Super-super-super bedankt iedereen....................


-----------------------------------------------------------------
                      Freed 18 maaie: Floorke har allerearste Federaasje krâns:

Gefeliciteerd!!!
                                   -----------------------------------------------
                       Snein 13 maaie: Keatsen "Skoalfamkes" op de hege fjouwere
                               
A-klasse:
1e prijs: Partuur 3 Anna-Dieuwke Dijkstra LEEUWARDEN en Gerde Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
2e prijs: Partuur 4 Lieke van Loon MAKKUM en Senne Idsardi DRONRYP
B-klasse:
1e prijs: Partuur 13 Anke Wassenaar MINNERTSGA en Romy Postma WINSUM FR
2e prijs: Partuur 6 Marije Hiemstra MENAAM en Maureen Dijkstra DOKKUM
3e prijs: Partuur 1 Hilde Stremler EXMORRA en Ilse Marije van Beem DRONRYP
3e prijs: Partuur 9 Ilse Zwaagstra MAKKUM en Jetske de Boer HOMMERTS
1e prijs verliezersronde: Partuur 10 Marrit Wielenga TZUM en Rixt Blanke BOLSWARD
-----------------------------------------------------------------
Knkb priizen foar de Jongens fan de Boppeslach:
De jongens van ús keatsferiening dogge it bêst genoch! Jelger de Boer kaatste zondag 6 mei een knkb wedstrijd in Mantgum samen met Karel Monfils (Kimswerd) en Wessel Hilverda (Winsum). Maar liefst 30 parturen op de lijst, 5 omlopen gekaatst en toen mocht de krans mee naar huis. Wat een boppeslach,zeg. Op Hemelvaartdag 10 mei werd er door Bert en Aizo Veltman, Redmer van Netten en Jitze Floris een knkb wedstrijd in Vrouwenparochie gekaatst. Pieter-Jan Leijenaar, Thomas Dijkstra en Aizo Veltman haalden uiteindelijk de finale van de verliezers tegen partoer 13 Allard Dijkstra, Redmer van Netten en Jitze Floris. Het eerstgenoemde partoer werd 1e in de verliezersfinale. Gefeliciteerd met de prijzen!! 
-----------------------------------------------------------------
                          Freed 4 maaie: "Krânsen foar Johannes en Brecht" 
  
                                            
Vrijdag 4 Mei werd er door de federatie jeugd Snits e.o weer de eerste wedstrijd van het seizoen gekaatst in Ysbrechtum. De wedstrijden begonnen om 11.00 uur. Prijswinnaars van "de boppeslach" waren:  

Welpen: 2e prijs verl Floorke de Boer (Hommerts) Pupillenmeisjes: 1e prijs Brecht Renema (Heeg)

Pupillenjongens: 1e prijs Johannes de Boer (Hommerts) 2e prijs Siebolt Hofman (Hommerts)

Schoolmeisjes: 2e prijs Frieda Hofman (Hommerts)

Jongens: 2e prijs Bert Veltman (Hommerts) en Redmer van Netten (Hommerts)

-----------------------------------------------------------------

                         Snein 22 April: In slagge start "Keatsdei foar de jeugd"

                                 
                   
De jeugd van "De Boppeslach" heeft de eerste kaatsaktiviteit weer gehad. Vier spelvormen waren uitgezet op het kaatsveld door Lex, Evelien, Johan en Bart. De spelletjes voetkeatsen, uitslaan naar de hoeken, opslaan tegen objecten en in echte "wetter-estafette" werden afgewerkt door de enthousiaste jeugd in alle leefdtijdscategorieën. Het eindspel was spectaculair te noemen. Dit was het ei gooien, erg verassend en nog nooit eerder vertoont op de Hege fjouwere. Alle jeugd en belangstellenden werden nog getrakteerd op heerlijke patat en warme hapjes, gebakken door Janet en Jildou. Kortom: een geslaagde warme middag!     

                       Foto's Klik hier: https://myalbum.com/album/zR9BwZdR6lpz