De betide Maaie Partij

In prachtige snein yn maaie. 20 Partoer op’e list yn twa klassen. In bêste klasse en in tige bêste klasse

De betide Maaie Partij.

In prachtige snein yn maaie. 20 Partoer op’e list yn twa klassen. In bêste klasse en in tige bêste klasse. Oer it algemien is dat ferdield yn de jongeren en de wat âlderen…..Trije omlopen wie foar de measten ek mear as genôch, we moatte de oare dei ek noch in bytsje út bêd komme kinne. It fjild wie aardich opdroege en it gers flink groeit, dat kosse hjir en der wat in ‘boppe’ mar de partijen wiene allegear like spannend. Yn beide klassen gong der in ‘Bouma’ mei de krânse nei hús. De oare priiswinners kinne wat lekkers by Jan Krist oan de wein helje!      

 


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!