Egbert Bethlehem nieuw bestuurslid

Mandie 22 april wie de jierlijkse jierfergadering yn de krekt opsetten tinte op it keatsfjild.

Dit jier wiene der twa betsjoersleden die ôfskie namen fan it bestjoer. Karin hat 8 acht jier yn it bestjoer fan de Boppeslach sitten en fûn it no tiid foar in nij bestjoerslid. Hjir is nog gjin opfolger foar, by interesse kinne jimme seker contact opsiikje mei in bestjoerslid.

Bregtje hat twa jier yn it bestjoer sitten en sul no Egbert opleide ta ponghâlder fan de Boppeslach. 

Om beide betrokken te bluiwen by de feriniging ha Bregtje en Karin in nije commisie oprjochte. Sinds dit jier is der de Leuke Dingen commisie (LDC). Foarich hat de LDC al de kofferbakferkeap organiseare op it keatsfjild en binne se fjirder ek ferantwurdelik fan meardere leuke activiteiten rûnom it fjild. 

Beide tige tank foar jim ynset yn it bestjoer!

 


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!