We sjogge jimme ynkoarten wer!

De maaitiid komt der wer oan en dan wolle we graach wer útein sette op de Hege Fjouwere. Sterker noch, de keatsers binne net te hâlden.