Keningsdei iepening fan it keatsseizoen yn us doarpen

Start om 13.30 de jongste jeugd. Om 16.00 de jeugd (fanof it middelbier underwiis), de jong folwoeksenen en de betûfte folwoeksenen oan bar.

Beste keats(t)ers fan de Boppeslach,

Tiisdei is it Keningsdei en offcieel de iepening fan it keatsseizoen yn us doarpen. Sa ek dit jier. Wol wat oars fansels omdat de Koroana de boel wat yn de hobbel jaget, mar hawar. Tiisdei set de jongste jeugd under lieding fan us enthousiaste trainers utein tusken 13.30 en 15.30 oere. 
Om 16.00 oere binne de jeugd (fanof it middelbier underwiis), de jong folwoeksenen en de  betûfte folwoeksenen oan bar.  Keatse yn wedstrydferban mei net. Dus betinke we der wat op. Yn elts gefal kinne we twa tjsin twa mei inoar keatse (en foar in inkeling mei trye🙂) . De terassen binne noch net iepen, by de Boppeslach dus ek net. As jimme under it sporten (as dernei) al toast krye, riide we jim oan om sels wat mei te nimmen. Dan kinne we tusken de party as dernei , koroanaproof de training noch eefkes evaluere.

Oant tiisdei!

Bestjoer de Boppeslach


Terug naar overzicht

Sport ook gezellig mee en word lid!

Meld je aan!